NEWS & MEDIA

NEWS & MEDIA

PUBLIC OUTREACH

NEWS & MEDIA

NEWS & MEDIA

PUBLIC OUTREACH

NEWS & MEDIA

NEWS & MEDIA

PUBLIC OUTREACH

NEWS & MEDIA

NEWS & MEDIA

PUBLIC OUTREACH

Nederlands

Aardwetenschappers Ivar van der Velde en Ilse Aben (SRON/VU) hebben een NWO/NSO beurs ontvangen binnen de call ‘Gebruik van ruimte-infrastructuur voor aardobservatie- en planeetonderzoek’. Hiermee gaan ze een postdoc aanstellen om met ruimte-instrument Tropomi koolmonoxide te meten boven bos- en natuurbranden. In combinatie met andere datasets is uit de concentratie koolmonoxide ook de hoeveelheid koolstofdioxide op te maken. Bandipur_fires_2019.jpg

‘Onderzoek vanuit de ruimte is nodig omdat de beste emissiemodellen de atmosferische concentraties van koolmonoxide en koolstofdioxide als gevolg van branden behoorlijk onderschatten,’ zegt Aben. ‘We willen deze puzzel oplossen door de uitstoot van branden te bepalen vanuit een atmosferisch oogpunt.’ Dit gaan ze doen op regionale schaal, boven regio’s die steeds brandgevaarlijker lijken te worden, zoals het westen van de VS, het Arctische gebied, het Middellandse Zeegebied en Indonesië.

Koolstofdioxide is de belangrijkste veroorzaker van het door de mens versterkte broeikaseffect. Koolmonoxide is schadelijk voor de volksgezondheid en draagt indirect bij aan het broeikaseffect.

Het subsidievoorstel is in belangrijke mate gebaseerd op het onderzoek van Ivar van der Velde (SRON/VU) naar de Australische “Black Summer” bosbranden.

English

NWO/NSO Grant for Burning Questions on Carbon Emissions

Earth scientists Ivar van der Velde and Ilse Aben (SRON/VU) have received an NWO/NSO grant within the call ‘Use of space infrastructure for Earth Observation and Planetary Research’. They will use it to appoint a postdoc to measure carbon monoxide above forest and landscape fires with the Tropomi space instrument. In combination with other datasets, the amount of carbon dioxide can be deduced from the amount of carbon monoxide.Bandipur_fires_2019.jpg

‘Research from space is necessary because the best emission models greatly underestimate the atmospheric concentrations of these gases as a result of fires,’ Aben says. ‘We want to solve this puzzle by estimating the magnitude of biomass burning from an atmospheric point of view.’ They will do so on a regional scale, above regions that show increasingly more fires, such as the western United States, the Arctic area, the Mediterranean and Indonesia.

Carbon dioxide is the most important contributor to the human-made increased greenhouse effect. Carbon monoxide is harmful to public health and indirectly contributes to the greenhouse effect.

The grant proposal is to a large extent based on the research from Ivar van der Velde (SRON/VU) into the Australian “Black Summer” forest fires.SCROLL TO TOP