NEWS & MEDIA

NEWS & MEDIA

PUBLIC OUTREACH

NEWS & MEDIA

NEWS & MEDIA

PUBLIC OUTREACH

NEWS & MEDIA

NEWS & MEDIA

PUBLIC OUTREACH

NEWS & MEDIA

NEWS & MEDIA

PUBLIC OUTREACH

Afvalverwerking is verantwoordelijk voor ongeveer 18% van de wereldwijde menselijke methaanuitstoot. Een groot deel daarvan komt van een klein aantal vuilnisbelten, wat ze tot belangrijke mitigatiedoelen maakt. Global Methane Hub, SRON en GHGSat slaan nu de handen ineen om grote emissies van vuilnisbelten over de hele wereld te identificeren, bestuderen en te monitoren. Het doel is om deze stortlocaties beter te begrijpen, een dialoog te starten en actie te bewerkstelligen op lokaal niveau. Op de COP27 presenteren ze het eerste resultaat van dit project; een wereldkaart met ruim honderd vuilnisbelten die methaan uitstoten. 1108_GMH_SRON_GHGSat_Fig12.png

Methaan is verantwoordelijk voor ongeveer een kwart van de menselijke opwarming van de aarde. Vuilnisbelten zijn grote geconcentreerde methaanbronnen, die ook vaak samengaan met problemen zoals grondwater- en luchtvervuiling. Reena Gupta, milieu-adviseur bij de gemeente Delhi (India), een van de lokale projectparners, zegt: ‘We zien dat slecht beheerde vuilnisbelten een enorm risico kunnen vormen voor het milieu, waarbij armere gemeenschappen worden blootgesteld aan vervuiling en stank. Deze satellietinformatie helpt ons om de vuilnisverwerking te verbeteren en om methaanemissies te verminderen. Daarmee helpen we het klimaat maar ook de leefomstandigheden in onze stad.’

Een onderzoek uit 2022 onder leiding van SRON laat zien dat grote uitstoters over de hele wereld geïdentificeerd en gekarakteriseerd kunnen worden, door data te combineren van het Nederlandse ruimte-instrument Tropomi en de Canadese satelliet GHGSat. De onderzoekers gebruiken Tropomi’s wereldwijde dekking om emissie-hotspots te vinden, waarna ze de hoge resolutie van GHGSat gebruiken om de uitstoot van de individuele vuilnisbelten te meten binnen zo’n hotspot. Het onderzoek richtte zich op vier vuilnisbelten, waaronder één in Buenos Aires wiens uitstoot een klimaatimpact heeft van anderhalf miljoen auto’s. Tijdens de C40-bijeenkomst in oktober committeerde Buenos Aires zich samen met twaalf andere steden aan het reduceren van haar afvaluitstoot met dertig procent in 2030.

Nu breiden SRON en GHGSat hun samenwerking uit binnen een nieuw project, gefinancierd door Global Methane Hub—een filantropisch fonds dat vanuit Chili is opgericht om investeringen te ondersteunen die leiden tot methaanreducties, met afval als een van haar speerpunten. Marcelo Mena, de CEO van Global Methane Hub: ‘We dragen graag bij aan dit initiatief, zodat we observaties kunnen omzetten in tastbare emissiereducties en het verbeteren van de levenskwaliteit voor minder bevoorrechte gemeenschappen die worden blootgesteld aan slecht beheerd afval.’

1108_GMH_SRON_GHGSat_Fig2.png

‘Dit nieuwe project gaat het aantal vuilnisbelten dat we kunnen onderzoeken flink verhogen,’ zegt Ilse Aben, senior scientist bij SRON Netherlands Institute for Space Research. ‘Samen met partners van over de hele wereld zorgen we dat methaanuitstoot van deze locaties transparant en nauwkeurig wordt bepaald. Het is een cruciale stap bij het ontwikkelen van de juiste strategieën om hun uitstoot terug te brengen.’

Header image: Stedelijke emissiehotspots gedetecteerd door het Nederlandse satellietinstrument Tropomi (rode cirkels) en locaties van methaan-uitstotende vuilnisbelten gezien door de Canadese satelliet GHGSat (zwarte stippen).

Onderste plaatje: Boven: stedelijke methaanpluimen zoals gezien door Tropomi. Onder: methaanpluimen boven vuilnisbelten zoals gezien door GHGSat.

SRON Aardobservatie: https://earth.sron.nl/

Afvalverwerking is verantwoordelijk voor ongeveer 18% van de wereldwijde menselijke methaanuitstoot. Een groot deel daarvan komt van een klein aantal vuilnisbelten, wat ze tot belangrijke mitigatiedoelen maakt. Global Methane Hub, SRON en GHGSat slaan nu de handen ineen om grote emissies van vuilnisbelten over de hele wereld te identificeren, bestuderen en te monitoren. Het doel is om deze stortlocaties beter te begrijpen, een dialoog te starten en actie te bewerkstelligen op lokaal niveau. Op de COP27 presenteren ze het eerste resultaat van dit project; een wereldkaart met ruim honderd vuilnisbelten die methaan uitstoten. 1108_GMH_SRON_GHGSat_Fig12.png

Methaan is verantwoordelijk voor ongeveer een kwart van de menselijke opwarming van de aarde. Vuilnisbelten zijn grote geconcentreerde methaanbronnen, die ook vaak samengaan met problemen zoals grondwater- en luchtvervuiling. Reena Gupta, milieu-adviseur bij de gemeente Delhi (India), een van de lokale projectparners, zegt: ‘We zien dat slecht beheerde vuilnisbelten een enorm risico kunnen vormen voor het milieu, waarbij armere gemeenschappen worden blootgesteld aan vervuiling en stank. Deze satellietinformatie helpt ons om de vuilnisverwerking te verbeteren en om methaanemissies te verminderen. Daarmee helpen we het klimaat maar ook de leefomstandigheden in onze stad.’

Een onderzoek uit 2022 onder leiding van SRON laat zien dat grote uitstoters over de hele wereld geïdentificeerd en gekarakteriseerd kunnen worden, door data te combineren van het Nederlandse ruimte-instrument Tropomi en de Canadese satelliet GHGSat. De onderzoekers gebruiken Tropomi’s wereldwijde dekking om emissie-hotspots te vinden, waarna ze de hoge resolutie van GHGSat gebruiken om de uitstoot van de individuele vuilnisbelten te meten binnen zo’n hotspot. Het onderzoek richtte zich op vier vuilnisbelten, waaronder één in Buenos Aires wiens uitstoot een klimaatimpact heeft van anderhalf miljoen auto’s. Tijdens de C40-bijeenkomst in oktober committeerde Buenos Aires zich samen met twaalf andere steden aan het reduceren van haar afvaluitstoot met dertig procent in 2030.

Nu breiden SRON en GHGSat hun samenwerking uit binnen een nieuw project, gefinancierd door Global Methane Hub—een filantropisch fonds dat vanuit Chili is opgericht om investeringen te ondersteunen die leiden tot methaanreducties, met afval als een van haar speerpunten. Marcelo Mena, de CEO van Global Methane Hub: ‘We dragen graag bij aan dit initiatief, zodat we observaties kunnen omzetten in tastbare emissiereducties en het verbeteren van de levenskwaliteit voor minder bevoorrechte gemeenschappen die worden blootgesteld aan slecht beheerd afval.’

1108_GMH_SRON_GHGSat_Fig2.png

‘Dit nieuwe project gaat het aantal vuilnisbelten dat we kunnen onderzoeken flink verhogen,’ zegt Ilse Aben, senior scientist bij SRON Netherlands Institute for Space Research. ‘Samen met partners van over de hele wereld zorgen we dat methaanuitstoot van deze locaties transparant en nauwkeurig wordt bepaald. Het is een cruciale stap bij het ontwikkelen van de juiste strategieën om hun uitstoot terug te brengen.’

Header image: Stedelijke emissiehotspots gedetecteerd door het Nederlandse satellietinstrument Tropomi (rode cirkels) en locaties van methaan-uitstotende vuilnisbelten gezien door de Canadese satelliet GHGSat (zwarte stippen).

Onderste plaatje: Boven: stedelijke methaanpluimen zoals gezien door Tropomi. Onder: methaanpluimen boven vuilnisbelten zoals gezien door GHGSat.

SRON Aardobservatie: https://earth.sron.nl/

English

The Global Methane Hub, SRON and GHGSat Launch World-first Project to Map Super-Emitting Landfills Globally

• New initiative to characterize, study and monitor landfills, globally, working with NGOs and local partners on mitigation

• Team presents map at COP27 highlighting 100+ methane-emitting landfills 1108_GMH_SRON_GHGSat_Fig12.png

Waste management is responsible for ~18% of global methane emissions. A large fraction of these emissions comes from a small number of large landfills, making them important mitigation targets. The Global Methane Hub, SRON, and GHGSat are now joining forces to launch a world-first initiative to characterize, study, and monitor landfills around the world. The objective is to improve understanding of these sites, initiate dialogue, and engagement towards purposeful action at the local level. The first output of this initiative, a global map showing the locations of over a hundred methane-emitting landfills, will be presented at COP27.

Methane is responsible for about a quarter of human-made global warming. Landfills and waste dumps are large concentrated methane sources that are also often associated with problems such as ground water pollution, fires, and air pollutants. Reena Gupta, environment advisor for the government of Delhi that is one of the local project partners, said: “We have seen that mismanaged landfills can be a huge environmental risk, exposing lower-income communities to pollution and foul odors. The information provided by satellites can help us improve operations and reduce methane emissions that reduce fire risk and odors. It helps reduce climate emissions but also brings local benefits to our city.”

A 2022 publication led by SRON showed that by combining TROPOMI and GHGSat satellite data, large landfill emissions can be detected and characterized. TROPOMI’s global coverage is used to find emission hot spots around the world after which GHGSat’s targeted high-resolution observations are used to find emissions from individual landfills within those hot spots. The study covered four landfills, including one in Buenos Aires whose emissions had a climate impact equal to that of 1.5 million cars. During the C40 meeting in October, Buenos Aires was one of thirteen cities that committed to reducing their waste emissions by 30% by 2030.

Now SRON and GHGSat are expanding their collaboration in a new project financed by the Global Methane Hub, a philanthropic fund based in Chile established to support catalytic investments that lead to methane reductions, with waste as one of the focus areas. Marcelo Mena CEO of the Global Methane Hub said: “We are excited to contribute to this initiative to turn observations into tangible emission reductions, and to contribute to improving the quality of underprivileged communities exposed to mismanaged waste.”

Ilse Aben, senior scientist at SRON Netherlands Institute for Space Research, said: “This new research project will drastically expand the number of landfills that we can investigate with partners around the world, bringing transparency and accuracy to methane emissions from these sites. A critical step in developing the right strategies to mitigate them.”

Header image: Urban methane emission hot spots detected by TROPOMI (red circles) and locations of methane-emitting landfills that have been seen by GHGSat (blue circles).

Bottom image: TROPOMI urban methane plumes (top row) and GHGSat landfill methane plumes (bottom row) for four different locations. The GHGSat observations were targeted on the landfills based on TROPOMI analysis, approximate GHGSat observation domains are indicated by the black boxes in the TROPOMI images.

SRON Earth Observation: https://earth.sron.nl/

1108_GMH_SRON_GHGSat_Fig2.pngSCROLL TO TOP